Monitor

Monitor RES West-Overijssel

Om de voortgang te kunnen meten en te volgen, is de monitor RES West-Overijssel ontwikkeld. Twee maal per jaar vindt monitoring plaats en kijken de bestuurders van West-Overijssel of bijsturing nodig is.

Klik hier om rechtstreeks naar de monitor te gaan!

De monitor laat zowel de voortgang van de gehele regio als van de individuele gemeenten zien op het gebied van zon- en windparken. Op dit moment zijn alleen de kwantitatieve gegevens over de opwek van energie beschikbaar. Binnenkort worden ook gegevens over bijvoorbeeld lokaal eigendom, borging van de RES in het omgevingsbeleid en andere zaken opgenomen in de monitor.

Voor een juiste weergave van de data is gebruikgemaakt van kengetallen. De daadwerkelijke productie van zonnepanelen en windturbines is afhankelijk van fluctuerende windsnelheden en zonneschijn en verschilt per jaar. Om een zo goed mogelijke inschatting van de productie te maken, wordt de opwek geschat met behulp van kengetallen. Deze methode is landelijk aanvaard en wordt ook gehanteerd door het Nationaal Programma RES (NPRES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Bij de prognose van de pijplijnprojecten, projecten die nog niet gereed zijn, is gebruikgemaakt van zogenoemde realisatiepercentages. Uit de praktijk blijkt dat niet elk initiatief slaagt. Hiervoor zijn verschillende redenen. Om een realistisch beeld te schetsen van de toekomstige pijplijn wordt de verwachte opbrengst vermenigvuldigd met deze slagingskans. Er wordt dus rekening gehouden met het feit dat projecten af zullen vallen. Deze methode wordt landelijk toegepast in de monitoring van de RES.

 

 

 

 

Cookie-instellingen