Hoofdlijnenakkoord

De RES-regio West-Overijssel heeft 6 doelstellingen en 6 afspraken vastgelegd in een Hoofdlijnenakkoord. Het Hoofdlijnenakkoord is een stap op weg richting RES 1.0. De werkgroep RSAB (raden, Staten en algemene besturen van de waterschappen) hebben de wens geuit om deze tussenstap te zetten, zodat zij de mogelijkheid hebben om vooraf lokaal en regionaal politieke afwegingen te kunnen maken en richting te geven aan de RES 1.0 waar dat wenselijk is. 

Het Hoofdlijnenakkoord kent de volgende doelstellingen en afspraken:

  • Handhaven van het geactualiseerd bod uit de concept-RES van 1,8 TWh opwek zonne- en windenergie in 2030, waarbij gestreefd wordt naar een verhouding van 60% wind en 40% zon.
  • In de RES 2.0 zijn alle zoekgebieden bestuurlijk vastgesteld, met name voor wind.
  • Regionale optimalisatie van de zoekgebieden door toepassing van de ruimtelijke ontwerpprincipes uit de concept-RES.
  • Beperken van de maatschappelijke kosten.
  • Streven naar minimaal 50% lokaal eigendom, gemeenten borgen dit in hun gemeentelijk beleid.
  • Gebiedsgerichte en grensontkennende aanpak bij realisatie windmolens en grootschalige zonneparken.
  • Handhaving regionale participatiestructuren met de maatschappelijke partnerorganisaties.
  • Aan de slag met groen gas, geothermie, lokale waterstof, aquathermie en de duurzaamheidsladder toepassen in de Regionale Structuur Warmte.
  • Onderzoeken van de voor- en nadelen van een m.e.r. op regionale schaal.

Deze doelstellingen en afspraken vormen de basis voor de verdere uitwerking in de RES 1.0, die in juli 2021 gereed is. 

 

  

Het verhaal van West-Overijssel

Onze visie op en aanpak van de RES hebben we beschreven in het verhaal van West-Overijssel in de bijlage van het Hoofdlijnenakkoord. Dat verhaal is opgebouwd vanuit een aantal elementen. 

Vanuit het Klimaatakkoord hebben we een opdracht gekregen om ons aandeel te nemen in de energietransitie in West-Overijssel. Die opdracht voeren we uit. Dat doen we samen: als samenwerkingspartners en samen met onze lokale gemeenschappen. En we doen dat zoveel mogelijk zelf. Zo houden we zelf regie op onze energievoorziening, houden we de inkomsten in onze eigen gemeenschappen en versterken we deze.

Van oudsher
E
nergie heeft ons landschap al eerder veranderd (veenontginningen).

We doen het samen!
S
amenwerken met lokale gemeenschappen: sluit aan bij rijke traditie van noaberschap.

Van onderop in regionale context
O
pbouw vanuit gemeentelijke plannen, regionale kansen benutten voor optimalisatie.

We doen het zelf
S
amen met lokale inwoners en bedrijven wind- en zonprojecten realiseren.

We zien kansen
V
ersterken lokale gemeenschappen en kansen voor lokale bedrijvigheid.

Je vindt het Hoofdlijnenakkoord in de rechterkolom op deze pagina. 

Onderstaand kun je de persmeeting terugkijken waarin onze voorzitters het Hoofdlijnenakkoord gepresenteerd hebben. Als je de film niet ziet, accepteer dan even de cookies van derden, dan verschijnt de film vanzelf in beeld. 

 

 

Cookie-instellingen