Duurzaam Overijssel

PlanMER

Een PlanMER voor de RES 2.0

In de RES-regio West-Overijssel werken we samen aan een strategisch milieueffectrapportage (PlanMER).  De eerste stap binnen deze m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die de kaders geeft voor het uit te werken PlanMER.

Milieueffecten in beeld
De strategische milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. In een m.e.r. worden de milieueffecten van een plan of project in beeld gebracht. Denk bijvoorbeeld aan geluid en veiligheid, maar ook brengt een m.e.r. de effecten op landschap en natuur in beeld. Positieve milieueffecten zoals vermeden CO2-uitstoot en fijnstof vind je eveneens terug in een m.e.r. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. 

Afweging locaties
Het PlanMER helpt om het milieubelang volwaardig mee te nemen in de afweging van locaties voor de opwek van duurzame energie binnen de Herijking RES 2.0 West-Overijssel. In de RES 2.0 wordt deze afweging bepaald. Het PlanMER is een onderzoeksrapport dat wordt geraadpleegd voor deze afweging.

Onderzoeksniveau
Om te bepalen wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het PlanMER stellen we eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op. Zoals de naam al aangeeft, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe gaan we dit doen? 

PlanMER en ProjectMER?
Er bestaat ook een ProjectMER. Het verschil tussen een PlanMER en een ProjectMER is dat een PlanMER de milieueffecten op hoofdlijnen onderzoekt. In dit geval gaat het om de effecten op regioniveau. Een ProjectMER onderzoekt milieueffecten op detailniveau, namelijk per project. Het uiteindelijke rapport heet een MER. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming.

 

Cookie-instellingen