RES 2.0

De RES 2.0: ‘Van het papier af’, op weg naar realisatie
De RES 1.0 is in de zomer van 2021 vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. De komende jaren gaan we met elkaar aan de slag om de afspraken uit te voeren en daadwerkelijk duurzame opgewekte stroom in onze regio te realiseren. Participatie van inwoners en bedrijven wordt daarbij nóg belangrijker. Om in 2030 de energie met windmolens en zonneparken op te kunnen wekken, moeten uiterlijk begin 2025 de vergunningen hiervoor zijn afgegeven. Dan moet dus ook duidelijk zijn waar de wind- en zonneparken gerealiseerd kunnen worden. En hoe we energie-infrastructuur daarop af moeten stemmen. Onze vorderingen tekenden we op in de Voortgangsrapportage RES 2.0. Deze is op 1 juli 2023 ingediend bij het Nationaal Progamma RES (NP RES).

Waar staan we en wat gaan we doen in de RES 2.0?
De RES 2.0 heeft twee belangrijke doelen:

  • Monitoring van de voortgang van de ambities. Ligt de regio op schema met de energiedoelen voor 2030 die in de RES 1.0 zijn gesteld? Het gaat om de periode tussen juli 2021 en juli 2023. Dit deel van de RES 2.0 geeft inzicht in de voortgang van het ruimtelijke proces, de aanpassingen in infrastructuur voor energieopwekking en de participatie van de omgeving. Dit onderdeel heeft geen kaderstellend karakter en zal daarom niet onder de plan-m.e.r.-plicht vallen.
  • Strategische vooruitblik en nieuwe kaders. Naast het monitoren en verantwoorden, kijkt de RES 2.0 vooruit en benoemt het eventuele nieuwe ambities, zoekgebieden of locaties. Dit deel kan kaderstellend zijn voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten. Wanneer de RES 2.0 als kaderstellend wordt beschouwd, kan het onderhevig zijn aan een plan-m.e.r. plicht of een plan-m.e.r.-beoordelingsplicht.

Om deze doelen beter te kunnen dienen, is de RES 2.0 opgesplitst in twee afzonderlijke documenten:

  • RES Voortgangsrapportage: dit document zal elke twee jaar verschijnen (bijvoorbeeld in 2023, 2025, etc.) en zal zich richten op de voortgang van het realiseren van de ambities uit de RES 1.0. Het is cruciaal voor het landelijk monitoren van de voortgang van alle 30 regio's, voor het bijsturen van beleid en uitvoering, en de investeringsplannen van netbeheerders. Het Voortgangsdocument RES 2.0 is op 1 juli 2023 bij NP RES ingediend.

  • RES Herijking: dit document zal zich richten op het heroverwegen van de strategie en het stellen van nieuwe kaders voor de toekomst. Dit is belangrijk om de langetermijndoelstellingen richting 2030 en verder te kunnen realiseren en om te kunnen gaan met de urgente opgaven in de leefomgeving zoals stikstof, woningbouw, biodiversiteit, landbouw en klimaat. Het moment van oplevering van Herijking RES 2.0 bepaalt de regio zelf en wordt in de RES-regio West-Overijssel vooral bepaald door het PlanMER en de te doorlopen procedures (terinzagelegging en de besluitvorming door de volksvertegenwoordigers). De uitvoering van de RES 1.0 loopt intussen, ook tijdens de procedures, gewoon door. De Herijking RES 2.0 wordt najaar 2024 opgeleverd. Na het indienen van de Herijking RES 2.0 gaat de volgende fase, de RES 3.0, van start.

Deze aanpak zorgt ervoor dat er een duidelijk onderscheid is tussen de verantwoording van de voortgang en het proces van herijking en het stellen van nieuwe kaders, wat helpt bij het effectief sturen en monitoren van de energietransitie in Nederland.

Voortgang en verantwoording
Met inzet van het instrument monitoring laten we halfjaarlijks zien waar we staan op het gebied van opwek maar ook op de andere onderwerpen (samenwerking, lokaal eigendom, etc.). We noemen dit de Tussenstand. De betrokken partners bespreken de voortgang en kijken of er aanpassingen nodig zijn om de doelen te kunnen halen. Januari 2023 is de laatste Tussenstand opgeleverd. Daaruit blijkt dat 45% van de opgave (1,8 TWh) gerealiseerd (23%) of in ontwikkeling is (22%) is. Dat vraagt om een versnelling om de doelstelling in 2030 te halen. 

Ruimte


West-Overijssel heeft als doelstelling om in 2030, 1,86 TWH aan schone energie op te wekken met inzet van zon en wind. Begin 2025 moeten de vergunningen daarvoor verleend zijn. Ook is afgesproken te streven naar een verhouding van wind: zon van 60%:40%. Dat betekent dat er nieuwe zoekgebieden voor windenergie worden gezocht. De afspraken van de RES 1.0 en eventueel nieuwe zoekgebieden worden in het provinciale- en gemeentelijke omgevingsbeleid geborgd.

Warmte


In de RSW 2.0 vindt een verdere verdieping en regionale afstemming plaats over energiebesparing, verdergaande elektrificatie en de inzet van bovenlokale warmtebronnen, zoals geothermie en groengas. Op basis van de analyse van de lokale Transitievisies Warmte (TVW) en een herijking van de regionale warmtematch richten we ons in deze RSW 2.0 op een kwalitatieve verdieping op de voor de regio West-Overijssel relevante regionale warmtethema’s. De doelstelling hierbij is om voor deze warmtethema’s te komen tot heldere bestuurlijke afspraken.

 

Netwerk en Elektriciteit 


Om alle opgewekte energie over het energienet te kunnen transporteren is het noodzakelijk om hier op een slimme manier mee om te gaan. Alle projecten met een aansluiting hebben een combinatie van zon- en windenergie nodig. Waarbij de verhouding zon:wind een belangrijke rol speelt. Het toepassen van innovaties draagt daaraan bij en vraagt om slimme investeringen. Dit is een hele puzzel, die samen met de provincie, gemeenten en met netbeheerders passend wordt gemaakt.

 

 

 

Maatschappelijke betrokkenheid en democratische  legitimatie


De partners streven naar maximale maatschappelijke betrokkenheid bij het realiseren van de opgaven en bij het democratische besluitvormingsproces. De wijze waarop overheden de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij het democratische proces, is aan de overheden zelf. We werken samen om grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Afgesproken is te streven naar 50% lokaal eigendom. Dit wordt geborgd in lokaal beleid. Hoe dat kan, wordt onderzocht met steun van de RES-werkorganisatie.

Besluitvorming over de RES ligt bij de volksvertegenwoordigers. Na de gemeenteraadsverkiezingen medio maart zullen er voor een deel nieuwe bestuurders plaatsnemen in het Bestuurlijk Platform van West-Overijssel en ook zullen er in de raden wisselingen plaatsvinden. Voor de nieuwe wethouders in de RES West Overijssel wordt gekeken wat de werkorganisatie bij kan dragen om hen in te werken.

Met inzet van de RSAB wordt het besluitvormingsproces ondersteund. Samen met de RSAB wordt voor de leden een programma opgezet met onder andere voorlichting over de energietransitie in het algemeen en de RES in het bijzonder. Hiervoor is een beroep gedaan op de expertpool van de NPRES. Van belang is dat raden ook in subregiobaal verband het gesprek aangaan en niet alleen in de RSAB.

 

 

 


 
 

Tussenstand 
De Tussenstand geeft de stand van zaken weer van de RES West-Overijssel. Het bevat de monitor en de duiding daarvan. April 2024 wordt een nieuwe Tussenstand gepubliceerd.

Tussenstand januari 2023: Tussenstand januari 2023 RES West-Overijssel | Regionale Energiestrategie West-Overijssel (mett.nl)

Tussenstand juli 2022: Tussenstand juli 2022 RES West-Overijssel | Regionale Energiestrategie West-Overijssel (mett.nl)

 

 

 

 

Planning
De planning kent twee belangrijke oplevermomenten aan de NP RES:

 

 

 
Cookie-instellingen