Duurzaam Overijssel

NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in een m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie gaat het om de onderzoeksvraag, de scope en het detailniveau van het milieueffectenonderzoek met daarbinnen de thematische alternatieven die onderzocht worden. De NRD is op 18 januari 2023 door het Bestuurlijk Platform RES West-Overijssel vrijgegeven voor zienswijzen, die tot 23 maart 2023 konden worden ingediend. 

Lees hier de concept NRD. 

Zienswijzen
Op deze notitie kunnen de gemeenteraden van de elf gemeenten in West-Overijssel en ook de Provinciale Staten een zienswijze indienen evenals ieder ander. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau lag vanaf 8 februari  ter inzage op het gemeentehuis, op het Overijsselse provinciehuis en via de gemeentelijke en provinciale website. Iedereen heeft t/m 22 maart de mogelijkheid gehad om te reageren op de NRD en kon een zienswijze indienen.  

Informatiebijeenkomst
Tijdens de periode van terinzagelegging van de NRD is er op woensdag 22 februari 2023 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn deelnemers geïnformeerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en konden vragen worden gesteld. De vragen en antwoorden zijn hier te lezen en in onderstaand document.

Cookie-instellingen