Duurzaam Overijssel

Regionale Energie Strategie komt op stoom, maar versnelling is nodig

30-06-2023 862 keer bekeken 0 reacties

De opwek van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom en versnellen is nodig om de afgesproken 1,8 TWh in 2030 te halen. In de regio worden nu nog te weinig nieuwe windprojecten ontwikkeld.

Het is daarom van het grootste belang dat de laatste gemeenten hun zoekgebieden aanwijzen, zodat de samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder goed van de grond komt. Alleen op deze manier kan de versnelling richting 2030 worden ingezet.

Scheefgroei
Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh gerealiseerd dan wel in ontwikkeling. Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hoger dan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeel wind blijft echter achter waardoor er scheefgroei is ontstaan in de verhouding tussen zon en wind.

Zoekgebieden
Afgelopen jaren is door gemeenten hard gewerkt aan het bepalen van de zoekgebieden en het opstellen van de bijbehorende kaders voor grootschalige opwek. Van de elf gemeenten zijn er acht die één of meer zoekgebieden hebben aangewezen. In drie gemeenten neemt de gemeenteraad binnenkort een besluit over de voorgestelde zoekgebieden. Als het gaat om het opwekken van windenergie door grote windturbines is het van belang dat gemeenten en provincie weten ‘wat’ zij precies willen bereiken. En ook ‘hoe‘ ze dit willen gaan doen.

Intensieve samenwerking
Vanuit de RES West-Overijssel is de conclusie dat het in veel gemeenten goed gaat met het vaststellen van zoekgebieden. En de lokale opwek van duurzame energie. “Vanuit de RES West-Overijssel willen we daarom de realisatie van windprojecten versnellen. Door de intensieve samenwerking, die de afgelopen jaren is ontstaan, kan de noodzakelijke versnelling in gang worden gezet. Daarbij hebben gemeenten, provincie, netbeheerders en maatschappelijke partners elkaar hard nodig”, aldus voorzitter Bart Jaspers Faijer van de RES-regio West-Overijssel.

Capaciteit netwerk
Het is niet eenvoudig om voldoende duurzame energie op te wekken om aan de vraag van duurzame stroom te voldoen. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Het netwerk kan op dit moment de toenemende vraag naar elektriciteit én de extra energie, opgewekt door zon en wind, niet aan. Daarom moet het elektriciteitsnetwerk de komende tien jaar uitgebreid worden.

Lokaal eigendom
Daarnaast speelt ook het maatschappelijk debat een belangrijke rol. Er is vaak weerstand tegen de komst van een wind- of zonnepark. Participatie en lokaal eigendom spelen een belangrijke rol bij het ombuigen van deze maatschappelijke weerstand naar maatschappelijke acceptatie. Lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar worden van een zonneveld of windmolen. Daarmee krijgen zij zeggenschap over de inkomsten die gegenereerd worden. Zo ontstaat een eerlijke verdeling van de lasten én de lusten.

Cookie-instellingen