Overijssel aan de slag met het klimaatakkoord

31-10-2019 950 keer bekeken

Provinciale Staten van Overijssel is akkoord gegaan met ondertekening van het nationale klimaatakkoord. De provincie machtigt met dit besluit het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om het Klimaatakkoord te ondertekenen. De Regionale Energiestrategie is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord.

De provincie Overijssel zet een belangrijke stap op weg naar het oplossen van het klimaatvraagstuk. Vanavond/gisteren gingen Provinciale Staten van Overijssel akkoord met ondertekening van het nationale klimaatakkoord. De afspraken in dat akkoord moeten leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland met 49% in 2030.

Gedeputeerde Staten zijn blij dat Provinciale Staten instemmen met het akkoord. Gedeputeerde Tijs de Bree: “We staan voor een enorme uitdaging om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ik zie dit als een geweldige kans om samen verder te bouwen aan een schoner, veiliger en aantrekkelijker Overijssel, en om de economische kansen benutten die de grote transities ons bieden.”

Breed akkoord

In het akkoord zijn over de volle breedte van de samenleving afspraken gemaakt. Het gaat onder meer over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen, elektrische vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines.

Energiestrategie

De afspraken in het Klimaatakkoord hebben betrekking op veel beleidsterreinen waarop de provincie actief is: Energie, landbouw, natuur, mobiliteit, ruimte, water en regionale economie. De provincies hebben in de verdere uitwerking van de plannen daarom een belangrijke regierol gekregen. Als het Klimaatakkoord naar verwachting in januari 2020 door alle partijen is ondertekend, wordt per regio een energiestrategie opgesteld. Hierin komt te staan hoe de regio invulling gaat geven aan de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen.

Leefomgeving

De Bree: “Het klimaatakkoord is voor ons een belangrijke leidraad om de energietransitie vorm te geven. Wij gaan hier graag mee aan de slag, maar zijn ons bewust dat het grote impact heeft op de leefomgeving van onze inwoners. We vinden het dan ook belangrijk dat de daadwerkelijke invulling zoveel mogelijk van onderop wordt vormgegeven en dat de omgeving zoveel mogelijk meeprofiteert. Het streven is dat 50% van de productie straks eigendom is van de lokale omgeving. Nu al steken we veel geld en energie in het stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven. Dat gaan we versterken.”

De Bree ziet daarnaast kansen: “Bij het Klimaatakkoord hoort ook een stevige investeringsagenda. Als provincie kunnen we daar volop van profiteren: bijvoorbeeld als huiseigenaar door een lagere energierekening, als bedrijfsleven als kans om te innoveren en economische te profiteren, en als werknemer doordat de energietransitie leidt tot nieuwe werkgelegenheid.”

Ondertekening

Het besluit van Provinciale Staten betekent concreet dat Overijssel het bestuur van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) nu machtigt om namens alle provincies het klimaatakkoord te ondertekenen. Hetzelfde besluit wordt in deze periode in alle provincies besproken. In november wordt vastgesteld of voldoende provincies hebben ingestemd om tot daadwerkelijke ondertekening over te gaan.

Cookie-instellingen