West-Overijssel brengt milieugevolgen van zon en wind in beeld

08-02-2023 845 keer bekeken

Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken. Hiervoor worden zoekgebieden aangewezen waar wind- en zonneparken een plek kunnen krijgen. Om de milieueffecten in beeld te brengen, starten de samenwerkende partners in West-Overijssel een onderzoek: een PlanMER.

Met de RES 1.0 is het fundament gelegd onder de regionale samenwerking om bij te dragen aan het landelijke Klimaatakkoord van 35 TWh duurzame energie. Hierin is afgesproken dat de regio West-Overijssel in 2030 1,8 TWh aan duurzame energie opwekt, waarbij het streven is te komen tot een verhouding van veertig procent zon en zestig procent wind.

Zoekgebieden
De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 met het aanwijzen van zoekgebieden door gemeenten voor wind- en zonneparken. Om goed inzicht te krijgen in wat de milieueffecten van deze wind- en zonneparken op de omgeving zijn, is verder onderzoek nodig. Dit gebeurt door middel van  een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit onderzoek laat zien welke positieve, maar ook nadelige milieueffecten er zijn bij het realiseren van het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Het resultaat van dit onderzoek wordt opgenomen in het PlanMER, het rapport.

Plan van aanpak
Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau, is een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bevat het plan van aanpak voor het op te stellen PlanMER en geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken? En op welke thema’s? We kijken daarbij naar de effecten op leefbaarheid van mens en dier, veiligheid, landschap, natuur, de infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten. 

Inspraak
Vanaf 8 februari ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis te Zwolle. Ook is de notitie via de gemeentelijke en provinciale websites en op deze website van de RES-regio West-Overijssel te bekijken. Tot 22 maart kan iedereen zienswijzen op de concept-NRD indienen.

Online bijeenkomst
Op 22 februari 2023 om 19.30 uur organiseren wij een online ‘inloopbijeenkomst’. Als je vragen hebt over de NRD kun je die tijdens deze bijeenkomst stellen. Meld je aan via: reswestoverijssel@overijssel.nl.

Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Vervolg
Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. In een ‘Notitie wijzigingen’ wordt aangegeven wat er wijzigt ten opzichte van de gepubliceerde concept-NRD. Deze Nota van Beantwoording en Notitie wijzigingen worden samengevoegd met de definitieve NRD. Deze documenten worden gepubliceerd zodat u kunt zien wat er met uw reactie is gebeurd.

Cookie-instellingen