Samenwerking

22-04-2020 1839 keer bekeken 0 reacties

Wie werken er mee aan de regionale energiestrategie in West-Overijssel? En wie praten er mee?

We hebben de concept-RES van onderaf opgebouwd: de lokale steden, dorpen, buurten en wijken staan voorop. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.

In het ontwikkelproces naar de concept-RES hebben we met verschillende partijen samengewerkt: van volksvertegenwoordigers tot energiecoöperaties en van  natuurorganisaties tot inwoners.  Dat doen we steeds op twee niveaus: lokaal en regionaal.

Raden, staten en ab’s

De gemeentelijk bestuurders en de gedeputeerde hebben diverse informatiesessies georganiseerd met hun eigen gemeenteraden en de staten. Daarnaast hebben we vanuit de regio een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd voor raads- en staten leden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

Werkgroep RSAB

De werkgroep  raden, staten en algemeen besturen (RSAB)  bestaat uit een vertegenwoordiging van alle betrokken gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De werkgroep heeft een onafhankelijke faciliterende en ondersteunende positie in het besluitvormingsproces.

Participatie lokaal

Elke gemeente heeft het afgelopen jaar haar eigen participatietraject doorlopen. De ene gemeente hield een Energietop, de andere gemeente speelde een Energygame met inwoners, weer een andere gemeente werkt nauw samen met de Duurzame Dorpen en er was zelfs een gemeente die met een praatpaal de dorpen en wijken in is gegaan. Al die gesprekken hebben input opgeleverd die de gemeenten eerst zelf in hun eigen lokale plannen en ambities hebben verwerkt. Die lokale plannen en ambities zijn vervolgens opgenomen in de concept-RES West-Overijssel.  

Participatie regionaal

Op regionaal niveau werken we samen met de adviesgroep. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van de lokale energiecoöperaties, de natuur- en milieuorganisaties, de woningcorporaties, VNO NCW, LTO en BEON. De adviesgroep adviseert, in samenspraak met de maatschappelijke organisaties, het bestuurlijk platform inhoudelijk over de regionale energiestrategie.

In een aanpak van onderop spelen de energiecoöperaties een cruciale rol. Periodiek worden alle ruim 40 energie-initiatieven in West-Overijssel uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een werkgroep van een aantal vertegenwoordigers van energiecoöperaties bereiden die bijeenkomsten voor. De energiecoöperaties hebben aangegeven onder welke voorwaarden zij hun aandeel kunnen realiseren in het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. In het vervolgproces naar de RES 1.0 werken we dit samen verder uit.

Er zijn drie werkateliers georganiseerd waarvoor naast de leden van de adviesgroep diverse maatschappelijke organisaties werden uitgenodigd. De deelnemers hebben actief meegedacht met en bijgedragen aan de opbouw van de concept-RES, waaronder de ruimtelijke afwegingen.

In de bouwsteen Bestuurlijk en Maatschappelijk Draagvlak is meer informatie te vinden over de samenwerking en participatie binnen de RES-regio West-Overijssel.

Cookie-instellingen